Số báo danh:

               Thí sinh nhập số báo danh để tra cứu  

Họ và tênNgày sinhMôn Cơ bản
Trắc nghiệm
(40đ)
Môn Cơ bản
Tự luận
(60đ)
Môn Cơ bản
TỔNG
(Thang 100)
Môn Cơ bản
quy đổi
(Thang 10)
Môn Cơ sở
(Thang 100)
Môn Cơ sở
quy đổi
(Thang 10)
Tổng điểm
Kết quả: 0 thí sinh