Số điện thoại:

               Thí sinh nhập số điện thoại của mẹ đã đăng trong hồ sợ để tra cứu kết quả. VD: 0906070123