Số vào sổ:               Dùng thanh trượt để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm