Số báo danh:

               Sinh viên nhập mã tra cứu là Số báo danh